(see English text below)

Nu finns den äntligen som ljudbok. Min tredje roman och första delen i trilogin om Jason och Medea.

Även den här boken är en omskrivning av en antik legend från bronsåldern. 

Annika (min syster) ägnade nästan ett halvår åt efterforskning om Jason och Medea. Men vad skulle vi egentligen göra med berättelsen? Skulle den bli en reseskildring? En fotoillustrerad bok om en färd till det nordligaste norr?

I väntan på en bra idé förblev berättelsen om Jason och Medea vilandes i ett par års tid.

Så hösten 2019 hörde förlaget Bookea av sig. Var jag intresserad av att skriva direkt för ljud? Gärna om kärlek eller feelgood? 

Det hade blivit dags att väcka upp Jason och Medea ur sin dvala!

Vad kunde passa bättre än en ljudbok? Det var ju så legenden om Jason och Medea en gång berättades, som en skaldesång under svunnen forntid.

Därefter levde berättelsen vidare, genom århundraden av muntlig tradering, innan den slutligen skrevs ner i det antika Grekland och Rom.

Vad skiljer en bok som är skriven direkt för ljud mot en bok som i första hand är tänkt att läsas? Det vet jag inte. Jag föreställer mig i alla fall att man som lyssnare gärna vill kunna slappna av och inte behöva hålla reda på så många detaljer. Jag anpassade texten därefter.

En annan fråga när det gäller ljudböcker är så klart vem uppläsaren ska vara. Bookea försåg oss med en rad olika röster att välja bland. Eftersom boken följer både Jason och Medea ville vi ha en röst som både kunde fungera för att skildra en ung man och en ung kvinnas tankar och känslor. Valet föll på John Pekkari, som är skådespelare, röstartist, improvisatör och röstcoach. 

John har en klar och tydlig röst och läser i en stadig takt. Hans röst påminner om ett program från 70-talet som jag såg för några år sedan, där en skald reciterade ett gammalt irländskt epos. Idag finns tyvärr få ännu i livet som kan recitera epos så som de forna skalderna en gång gjorde. Johns röst är behaglig att lyssna på och förmedlar en ton av skaldande.

Många antika epos, såsom IliadenOdyssén och Argonautika, bygger på berättelser från bronsåldern. Det vet man då hjältarna använder vapen och föremål av brons men inte av järn.

Under senare år har arkeologiska upptäckter visat att bronsålderns samhällen var mycket mer utvecklade än man tidigare trott. Handeln i guld, tenn och skira tyger av ylle och lin sträckte sig över hela Europa och bort mot mindre Asien.

Med handeln spreds historier om folk och skeenden under en period om många hundra år. Under så lång tid måste otvivelaktigt skaldernas ursprungliga berättelser påverkas. 

Legenderna från bronsåldern innehåller således element som både är mycket primitiva, likt ett förtida vikingasamhälle, liksom element som snarast påminner om en saga i Tusen och en natt

Var någonstans de ursprungliga berättelserna en gång sjöngs är en fråga som ständigt debatteras. Min version av Jason och Medea baserar sig på de många tusen versrader som talar om ett forntida nordligt landskap.

***

Finally available (in Swedish) as audiobook – my third novel and the first part of the trilogy about Jason and Medea.

Like my previous novels, this book is also based on an ancient legend from the Bronze Age.

Annika (my sister) spent almost six months researching Jason and Medea. But we didn’t really know what to do with all that research. Should we write some sort of travel guide? Or a photo-illustrated book about a journey to the furthest north?

While waiting for inspiration, the story of Jason and Medea remained dormant for a couple of years.

Then, in the autumn of 2019, the publisher Bookea contacted me. Was I interested in writing an audiobook? A love story or feelgood novel?

It was time to wake up Jason and Medea from its dormant phase!

What could possibly be better than an audiobook? Recited orally was exactly how the legend of Jason and Medea was once told, a bard’s song in ancient times.

Thereafter, the story was preserved, through centuries of oral transmission, until it was finally written down in ancient Greece and Rome.

What’s the difference between a book that is written directly for audio compared to a textbook? I don’t know. My guess is that, as a listener, you want to be able to relax and not have to remember lots of details. I adapted the text accordingly.

Another question when it comes to audiobooks is of course who the narrator should be. Bookea provided us with several different voices to choose from. Since the book follows both Jason and Medea, we wanted a voice that could work for both a young man as well as a young woman, and their thoughts and feelings. The choice fell on John Pekkari, who is an actor, voice artist, improviser, and voice coach.

John has a clear and distinct voice and reads at a steady pace. His voice reminds me of a program from the 70’s that I watched a few years ago, where a poet recited an old Irish epic. Today, unfortunately, few are still alive who can recite epics as did once the poets of antiquity. John’s voice is pleasant to listen to, with a tone reminiscent of the ancient bards.

Many epics from classical Greece, such as the Iliad, the Odyssey, and Argonautica, are based on stories from the Bronze Age. The reason we know this is because the heroes use weapons and objects made of bronze but not of iron.

In recent years, archaeological discoveries have shown that the Bronze Age had much more developed societies than previously thought. Trade routes stretched all across Europe, as far as to Asia Minor, to exchange gold, pewter, and finely woven fabrics of wool and linen.

With the trade, stories of people and events also spread, over a period of many hundreds of years. Over such a long time, the original stories must undoubtedly become altered somewhat.

Consequently, the legends from the Bronze Age contain elements that are both very primitive, like a pre-Viking society, as well as elements that are rather reminiscent of a story in A Thousand and One Nights.

The origin of the original stories is a question that is constantly debated. My version of Jason and Medea is based on the many thousands of verses that describe a landscape in a cold and distant north.