Where did the events in the Iliad and Odyssey take place?

Article 3.
(Read article 1 and article 2.)

Someone who hasn’t made things easy for himself and who has thought about what Homer really says, about geography, climate, and other details, is the Italian nuclear physicist Felice Vinci. The world of Homer is incredibly primitive, much more primitive than you might imagine from the movie Troy. There are no grand stone walls, elegant battle formations, or advanced weapons. Most warriors throw stones and spears. There are raw and violent depictions of wounds and injuries. The attacking Achaeans consist of a coalition of chieftains from different regions. They have flat-bottomed ships, which they pull far up on land in something resembling a large, coordinated raid. Similar to the descriptions of the Viking scholars Snorri Sturluson and Saxo Grammaticus.

The Italian Felice Vinci, who himself comes from the cultural cradle of the Mediterranean, has questioned whether the events in the Iliad and the Odyssey really took place in Greece. He has received much criticism for his theory. It’s easy for the uninitiated to dismiss his arguments as foolish Atlantis theories. But Felice Vinci hasn’t used foolery; he has used two exact sciences as a starting point, climate and geography, and has used these to analyze where the events may actually have taken place. He has read, he has calculated, and he has measured. And among all the islands, sailing distances, and climate details, he has achieved a much better compliance when he places the events far up in the north. More specifically around the coasts of the Baltic Sea and the North Sea.

Read more:
Ilion – the day will come when sacred Troy must die

Copyright Annika Lagerhorn

Was it really in Greece that the blond heroes fought in the cold?

Article 2.
(Read article 1.)

As mentioned in an earlier article, there’s something strange with the Iliad because many of the Greek heroes are blond and they’re fighting in a very cold Greece, where the supreme god loves to snow and hail. The Iliad and the Odyssey are two of Greece’s most famous works from ancient times. They were created by Homer sometime during the Bronze Age more than 3,000 years ago, but were written down much later, about 2,700 years ago. But already the ancient Greeks don’t seem to have recognized themselves in the works.

In addition to the snow and the blond hair, the Greeks couldn’t make sense of Homer’s geography. Homer has placed lots of islands, sailing distances, coasts, mountains, rivers, and other geographical details completely wrong. While the ancient Greeks scratched their heads, commentators of today have made things easy for themselves. They conclude that there’s so much that’s wrong in the Iliad and the Odyssey that they must be fairy tales and not based on real events. That’s an easy way to ignore if Homer was really bad at geography. And then you can ignore all the other details that don’t correspond with Greece, such as hair color and climate.

There are two solutions. Either, Homer was really bad at geography and made it all up. Or, the Iliad and the Odyssey are based on real events, because Homer must have gotten his inspiration from somewhere. However, wherever the events took place, they couldn’t have taken place in Greece, even if that’s where the works were finally written down and preserved. But then, where do the stories come from?

Article 3: Where did the events in the Iliad and Odyssey take place?

Copyright Annika Lagerhorn

Why was Greece’s greatest hero blond?

Article 1.

Who hasn’t seen Brad Pitt in the role of Achilles in the magnificent movie Troy? The movie is about the Battle of Troy, a great Greek battle that is supposed to have taken place more than 3,000 years ago. The Battle of Troy is depicted in the classical work the Iliad by the mythical poet Homer (Ilion is another name for Troy and hence the name Iliad).

Brad Pitt in the role of the great hero Achilles either wears a wig or he has had his hair bleached. That may seem strange, because he is playing a Greek hero. The movie isn’t very faithful to the Iliad, but there’s one thing that the film makers have been faithful to and that is the fact that Brad Pitt is blond. Because Achilles is actually blond in the Iliad. And not only Achilles is blond; blond is the most common hair color among the Greeks in the Iliad.

One thing that, however, doesn’t correspond with the Iliad is that Achilles / Brad Pitt is fighting in a hot desert. The sun is constantly shining and Brad Pitt and the other heroes are sweating. They don’t in Homer’s poem the Iliad. There, it’s cloudy and cold. The heroes are wearing wool mantles and sometimes even furs over their shoulders when they’re not fighting. They warm themselves by fires – even though it’s in the middle of summer. Furthermore, they sleep under wool blankets during the supposedly hot Greek summer nights. One of the favorite activities of the supreme God, Zeus, is to snow and hail. He doesn’t seem to be that interested in basking with the sun. Snow and hail is his thing, more like King Bore – God of Winter.

Article 2: Was it really in Greece that the blond heroes fought in the cold?

Copyright Annika Lagerhorn

 

Var ägde händelserna i Iliaden och Odysséen rum?

Artikel 3.
(Artikel 2: Var det verkligen i Grekland som de blonda hjältarna stred i kylan?)
(Artikel 1: Varför var Greklands störste hjälte blond?)

Någon som inte har gjort det enkelt för sig och som har funderat på vad Homeros säger, om geografi, klimat och andra detaljer, är den italienske kärnfysikern Felice Vinci. Den homeriska världen är oerhört mycket mer primitiv än man kanske kan föreställa sig från filmen Troy. Det är inga pampiga stenmurar, tjusiga stridsuppställningar eller avancerade vapen. De flesta krigare kastar sten och spjut. Det är råa och våldsamma skildringar av sår och skador. De anfallande akajerna består av en koalition av hövdingar från olika håll. De har flatbottnade båtar som de drar långt upp på land i något som påminner om en stor, samordnad räd. Det är inte helt olikt det som de vikingatida skrivarna Snorre Sturlasson och Saxo Grammaticus berättar om.

Italienaren Felice Vinci, som själv kommer från Medelhavets kulturvagga, har ifrågasatt om Iliaden och Odysséen verkligen ägde rum i Grekland. För det har han fått mycket kritik. Det är lätt för den oinsatte att avfärda hans argumentation som flummiga Atlantis-teorier. Men Felice Vinci har inte använt sig av flum utan har utgått ifrån två exakta vetenskaper, klimat och geografi, och har använt dessa för att analysera var händelserna i själva verket kan ha skett. Han har läst, räknat och mätt. Och bland alla öar, seglingsavstånd och klimatfakta har han fått betydligt bättre överensstämmelse när han placerar händelserna långt upp i norr.

Ilion – en gång kommer den dag då det heliga Ilion faller

Copyright Annika Lagerhorn

Var det verkligen i Grekland som de blonda hjältarna stred i kylan?

Artikel 2.
(Artikel 1: Varför var Greklands störste hjälte blond?)

Som nämnts i en tidigare artikel är det något konstigt med Iliaden eftersom många av de grekiska hjältarna är blonda och strider i ett väldigt kallt Grekland, där den högste guden älskar att snöa och hagla. Iliaden och Odysséen är två av Greklands mest kända verk från antiken. De skaldades av Homeros någon gång under bronsåldern för mer än 3000 år sedan, men skrevs ned långt senare, för ca 2700 år sedan. Men redan antikens greker tycks inte riktigt ha känt igen sig i verken.

Förutom snön och det blonda håret så fick de inte ihop Homeros geografi. Homeros har placerat mängder med öar, seglingsavstånd, kuster, berg, floder och annat geografiskt helt fel. Medan antikens greker kliade sig i huvudet har dagens bedömare gjort det enkelt för sig. De bedömer att det är så mycket som är fel att Iliaden och Odysséen måste vara sagor och inte baserade på verkliga händelser. Det är ett enkelt sätt att kunna strunta i om Homeros var jättedålig på geografi. Och så kan man strunta i alla andra konstigheter som inte stämmer, såsom hårfärg och klimat.

Det finns två lösningar. Antingen var Homeros urdålig på geografi och hittade på alltihopa. Eller så baseras Iliaden och Odysséen på verkliga händelser, för någonstans måste ju Homeros ha fått inspirationen ifrån. Men var nu händelserna än ägde rum så kan de inte ha ägt rum i Grekland, även om det var där verken slutligen nedtecknades och bevarades. Men varifrån kommer då berättelserna från första början?

Artikel 3: Var ägde händelserna i Iliaden och Odysséen rum?

Kung Bore eller Zeus? Copyright Annika Lagerhorn

Artikel 3: Var ägde händelserna i Iliaden och Odysséen rum?

Varför var Greklands störste hjälte blond?

Artikel 1.

Vem har inte sett Brad Pitt i rollen som Akilles i den storslagna filmen Troy? Filmen Troy handlar om slaget om Troja, ett stort grekiskt slag som ska ha skett för mer än 3000 år sedan. Slaget om Troja skildras i det klassiska verket Iliaden av den mytiske skalden Homeros (Ilion är ett annat namn för Troja och därav namnet Iliaden).

Brad Pitt i rollen som den store hjälten Akilles har antingen en peruk på sig eller så har han fått håret blonderat. Det kan man tycka är lite märkligt eftersom han spelar en grekisk hjälte. Filmen är inte så trogen Iliaden, men en sak har filmmakarna varit trogna med och det är att Brad Pitt är blond. För det står faktiskt i Iliaden att Akilles är blond. Och inte bara Akilles – blond är den vanligaste hårfärgen bland grekerna i Iliaden.

En sak som däremot inte stämmer är att Akilles/Brad Pitt strider i en het öken. Solen gassar hela tiden och Brad Pitt och de andra hjältarna svettas. Det gör de inte i Homeros ursprungsverk Iliaden. Där är det mulet och kallt. Hjältarna har på sig yllemantlar och till och med päls på axlarna när de inte strider. De värmer sig vid eldar – trots att det är mitt i sommaren. Dessutom sover de under ylletäcken under de heta grekiska sommarnätterna. En av favoritaktiviteterna hos den högste guden, Zeus, är att snöa och hagla. Han tycks inte vara så intresserad av att gassa med solen. Snö och hagel är hans grej, som kung Bore ungefär.

Artikel 2: Var det verkligen i Grekland som de bloda hjältarna stred i kylan?

Copyright Annika Lagerhorn

The sacrifice of a king – the wrestler Rudolf Rydberg

Since a few weeks back, the English edition of Ilion has a new cover. Readers who have visited the Swedish National Museum in Stockholm will probably notice that the cover has a certain likeness to Carl Larsson’s monumental painting Midvinterblot (Midwinter’s sacrifice), which can be seen in the National Museum’s upper staircase. The museum is currently closed due to renovation but opens in autumn 2018, when Midvinterblot can once again be viewed by all visitors to the museum.

Midvinter’s sacrifice. National Museum, Sweden.

Carl Larsson had previously decorated other walls in the National Museum when he started sketching Midvinterblot, which was supposed to hang in the very staircase where it is now hanging since 1992. But already when Carl Larsson presented his first sketches, the motif of the painting led to debate. The painting was considered anachronistic, too imaginative and did not fit in with the other victorious murals such as Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 (Gustav Vasa enters Stockholm 1523). Instead, Midvinterblot depicts the sacrifice of a pagan king. Carl Larsson drew inspiration for the motif from a myth narrated by Snorri Sturluson, where King Domalde is sacrificed to appease the gods after three years of bad harvests. After a long debate, the painting was finally rejected in 1916 and it would take almost 80 years before Midvinterblot got its permanent place on the wall it was intended for.

Foto: Gunnarsson, Torsten (ed.) (1992). Carl Larsson. Nationalmuseum och Göteborgs Konstmuseum, Stockholm. ISBN 91-7024-764-1. p. 226

Carl Larsson used one of his previous oil paintings of a wrestler and healthcare practitioner named Rudolf Rydberg as a model for King Domalde. It is this sketch that I have been inspired by for the cover of the English edition of Ilion. The reader of Ilion will certainly understand what event in the book that the cover illustrates and it is also the event that made me write the book from the beginning.

The English edition of Ilion is available on Amazon.

En konungs offrande – brottaren Rudolf Rydberg

Sedan några veckor tillbaka har den engelska utgåvan av Ilion fått ett nytt omslag. Den konstintresserade kan säkert notera att utsidan har ett omisskännligt drag av Carl Larssons monumentala målning Midvinterblot, som hänger i Nationalmuseums övre trapphall. Museet är för närvarande stängt på grund av renovering men öppnar hösten 2018, då Midvinterblot åter kan beskådas av alla museibesökare.

Carl Larsson hade tidigare dekorerat andra väggar i Nationalmuseum när han började skissa på Midvinterblot, som skulle få sin plats just i den trapphall där den numera hänger sedan 1992. Men redan på skisstadiet väckte motivet debatt. Målningen ansågs vara anakronistisk, för fantasifull och inte passa in med de övriga segerrika väggmålningarna såsom Gustav Vasas intåg i Stockholm. Midvinterblot föreställer istället offrandet av en hednakonung. Carl Larsson hämtade motivet till målningen från en myt som berättas av Snorre Sturlasson, där kung Domalde offras för att blidka gudarna efter tre år av missväxt. Efter en långdragen debatt refuserades slutligen målningen år 1916 och det skulle dröja nästan 80 år innan Midvinterblot fick sin permanenta plats på just den vägg den var avsedd för.

Foto: Gunnarsson, Torsten (ed.) (1992). Carl Larsson. Nationalmuseum och Göteborgs Konstmuseum, Stockholm. ISBN 91-7024-764-1. p. 226

Som modell för kung Domalde använde Carl Larsson en av sina tidigare oljemålningar av en brottare och sjukvårdare vid namn Rudolf Rydberg. Det är denna skiss som jag har inspirerats av för omslaget till den engelska utgåvan av Ilion. Läsaren av Ilion förstår säkert vilket händelse som omslaget illustrerar och det är dessutom den händelse som fick mig att överhuvud taget skriva boken.

Den engelska utgåvan av Ilion finns på Amazon.

New Cover: ILION – The Day Will Come When Sacred Troy Must Die

Brand new cover. About the book:
A Nordic saga set in the remote past, packed with adventure, war, revenge, and love. In the North, local chieftains are gathering for war. Two brothers long for revenge and swear an oath before the gods that they will sack Troy and burn the city to the ground. But who will live and who will die on the vast and misty battlefield?

Buy on Amazon.